Forsikringsbetingelser

Alle lejepriser i denne prisliste vil automatisk blive pålagt et 6% tillæg til dækning af
forsikring.

Beløbet opkræves samtidig med betaling af leje og påføres ordrebekræftelse og
faktura i separat tekstlinie. Såfremt forsikring ikke er påført, er udstyret ikke dækket.
Forsikringen dækker:
Skader eller tab af det lejede opstået ved beskadigelse, ødelæggelse eller tyveri.
I biler er dog max. dækning på kr 10.000,– (udstyret skal være i aflåst bagagerum).
Forsikringen dækker overalt i Danmark ekskl. Færøerne og Grønland.

Forsikringen dækker ikke:
  • Udenfor Danmark
  • Ridser på billedskærme
  • Tab opstået pga. grov uagtsomhed fra lejer
  • Skade opstået pga. selvforskyldt beruselse.
  • Driftstab eller anden indirekte følge af skade.
  • Hvis lejer ikke overholder forsikringsbetingelserne.
  • Bortkomne delegat-modtagere til tolke-anlæg.
  • Selvrisiko pr. genstand kr. 5.000,-.
  • Simpelt tyveri
Forsikredes pligter:
Det er en betingelse, at de forsikrede genstande opbevares betryggende, og at den
forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed.
Indtruffet skade og tyveri skal straks efter skade anmeldes til Dansk Video Center.
Samtidig skal lejer udfylde skadesanmeldelse og tyveriet skal omgående anmeldes
til Politiet, hvorefter kvitteringen for anmeldelsen skal udleveres til DVC.