Forsikringsbetingelser

Alle lejepriser vil, med mindre andet aftales, automatisk blive pålagt et 6% tillæg til dækning af
forsikring.

Beløbet opkræves samtidig med betaling af leje og påføres ordrebekræftelse og
faktura i separat tekstlinie. Såfremt forsikring ikke er påført, er udstyret ikke dækket.

Forsikringen dækker:
Skader eller tab af det lejede opstået ved beskadigelse, ødelæggelse eller tyveri.
I biler er dog max. dækning på kr 15.000,– (udstyret skal være i aflåst bagagerum).
Forsikringen dækker overalt i Danmark ekskl. Færøerne og Grønland.

Forsikringen dækker ikke:

  • Udenfor Danmark (med mindre andet aftales direkte med DVC)
  • Ridser og skader på billedskærme
  • Tab opstået pga. grov uagtsomhed fra lejer
  • Skade opstået pga. selvforskyldt beruselse.
  • Driftstab eller anden indirekte følge af skade.
  • Hvis lejer ikke overholder forsikringsbetingelserne.
  • Manglende udstyr ved returnering.
  • Skader påført af tredjemand
  • Simpelt tyveri

Forsikredes pligter:
Det er en betingelse, at de forsikrede genstande opbevares betryggende (evt. fastlåst,
i aflåst lokale/depot eller under opsyn), og at den forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed.

Indtruffet skade og tyveri skal straks efter skade anmeldes til Dansk Video Center.
Samtidig skal lejer udfylde skadesanmeldelse og ved tyveri skal dette omgående anmeldes
til Politiet, hvorefter kvitteringen for anmeldelsen skal udleveres til DVC.
Dette er en forudsætning for at forsikringen dækker skaden.

Selvrisiko pr. genstand kr. 5.000,- + moms (Dog maks kr. 25.000,- + moms pr. hændelse)

Skadesanmeldelse kan downloades her